masaz.zgora.pl   Classic Gabinet masażu  
  Strona Główna | Kontakt   Agnieszka Jarosińska  
 
A to ja, Agnieszka :)
 
  :: Troszk historii  

 Masa jest jedn z najstarszych dziedzin wiedzy lekarskiej.

 Historia masau wywodzi si ze Staroytnoci, kiedy to by on uzupenieniem obrzdów religijnych, a z czasem czci oddziaywa medycyny ludowej. Zapocztkowany w Indiach i Chinach, stanowi naturaln metod lecznicz.

 Ju Hipokrates, a potem Celsus i Galena wskazywali na wykorzystanie masau w poszczególnych jednostkach chorobowych. W Staroytnej Grecji masowano sportowców przed zawodami, aby natuci ich ciaa oliwk. Poniewa w redniowieczu nastpi zastój nauk medycznych, równie i masa przesta by powszechnie stosowany.

 W XVI wieku technik masau zaj si francuski lekarz Ambroe Paré. W wyniku bada nad fizjologi masau oraz w oparciu o obserwacj pozytywnych skutków masau u chorych po operacjach, w swojej pracy naukowej ogosi on masa jako oficjaln metod leczenia.
Tym samym problemem zajmowa si w XVII wieku lekarz Friedrich Hoffman (1600- 1672). Opierajc si na wasnych badaniach i obserwacjach opracowa program stosowania masau w licznych przypadkach chorobowych.

 W XIX wieku najwikszy wkad w rozwój masau leczniczego woy szwedzki lekarz Per Henrik Ling (1776- 1839). Zosta on wspóautorem „szwedzkiej gimnastyki", w zakres której wchodzi masa leczniczy.

 Zasady masau ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego wykonywania okreli holenderski lekarz Johan Mezger (1839- 1909). Powoa on do ycia prawdziw szko masau klasycznego i uwaany jest za autora „masau naukowego".

 Istotny wpyw na rozpowszechnianie masau miaa równie polska myl naukowa. Dziki publikacjom naukowym lekarza Izydora Zabudowskiego (1851- 1906) masa by traktowany na równi z innymi dziaami wiedzy medycznej. Wraz z rozwojem fizjologii i neurofizjologii powstaway nowe metody masau: segmentarny, limfatyczny, cznotkankowy i okostnowy. W Polsce wielu wybitnych fachowców z zakresu rehabilitacji leczniczej zajmuje si propagowaniem masau, jednak program studiów medycznych jest w dalszym cigu bardzo ubogi w elementy rehabilitacji i masau.

 
Masaz.zgora.pl        Gabinet Masau, Agnieszka Jarosiska
ul. Jednoci 56/8, 65-047 Zielona Góra
Tel. 609-056-196  |  E-mail: info@masaz.zgora.pl  |  NIP: 929-178-52-45, REGON: 080223195